Fashion elite flock to Margherita Missoni's gypsy-inspired wedding

GALLERIES

Fashion elite flock to Margherita Missoni's gypsy-inspired wedding

Tatiana Santo Domingo, Eugenie Niarchos, Alexia Nied

Photo: © Laetitia Crahay/Twitter